Nội dung ngoài trang chủ

Mỗi con người thuộc công ty DKAS Đại Việt là một bộ phận không thể tách rời...! Để thành công không có cách nào khác là chúng ta đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và cống hiến. Để làm tốt được điều đó thì trước khi làm điều gì chúng ta cần thực hiện nghiêm túc 3 yếu tố sau: Đây là văn hóa, là cách làm việc và ứng xử trong công ty!


Chánh niệm - Tỉnh giác - Nhiệt Tâm