Liên hệ

Trang liên hệ

Trụ sở chính: Số 105 Giang Cao, Xã Bát Tràng , Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Hotline: 0866992135

Email: dkasdaiviet@gmail.com

2d105.8118063154837!3d21.037563592852386!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab1306e135ff%3A0x206f91b00da7b3ce!2zMjY2IMSQ4buZaSBD4bqlbiwgQ-G7kW5nIFbhu4ssIEJhIMSQw6xuaCwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1562602124854!5m2!1svi!2sus" width="650" height="320" allowfullscreen>